Έναρξη εργασιών του έργου ¨Κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδος”

Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000 €.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει:
Την κατασκευή οδικού δικτύου προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Νοσοκομείου.
Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων.

Οι εργασίες του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο του 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ