ΑΑΔΕ: Βαριά πρόστιμα για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις

ÐåëÜôçò ðáñáëáìâÜíåé ôçí áðüäåéîç óå êáôÜóôçìá ôçò ËÜñéóáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Éïõëßïõ 2013. Ôï ó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá ðñïâëÝðåé ôï ÓåðôÝìâñéï óôç ÂïõëÞ Ýíá íÝï íüìï ìå üëá ôá öïñïëïãéêÜ êßíçôñá ðïõ èá ðñïóöÝñåé ôï êñÜôïò óå êáôáíáëùôÝò êáé åðåíäõôÝò, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò Ý÷åé óõììÜ÷ïõò óôçí ìÜ÷ç ôçò êáôáðïëÝìçóçò ôùí åëëåéììÜôùí êáé ôçò ýöåóçò. Ôï ó÷Ýäéï ðñïáíÞããåéëå ï ßäéïò ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ìéëþíôáò óôç ÂïõëÞ êáé èá áöïñÜ ôá åéóïäÞìáôá êáé ôéò äáðÜíåò áðü 1/1/2013. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÍÔÆÉÁÑÇÓ)

Έως 5.000 ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα πρόστιμα σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Συγκεκριμένα, αν ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντοπίσει εταιρεία που δεν εκδίδει αποδείξεις τότε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) θα επιβάλλει σε μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες όπως συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, φαρμακεία σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, γραφεία τελετών και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα.

Με απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνονται οδηγίες για την επιβολή των ειδικών χρηματικών προστίμων, αντί για «λουκέτο», στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων στην περίπτωση που εντοπίζεται φοροδιαφυγή και μη έκδοση αποδείξεων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το πρόστιμο ξεκινάει από 1.000 έως 2.500 ευρώ εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που αποκρύπτεται εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Αν κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα αυξάνονται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Πρόστιμα αντί για λουκέτα

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση, πρόστιμα αντί για «λουκέτα» σε περίπτωση μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων, αντιμετωπίζουν:

 • Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
 • Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
 • Κλινικές ή θεραπευτήρια.
 • Οίκοι ευγηρίας.
 • Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
 • Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί.
 • Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – κατοικίες.
 • Κάμπινγκ.
 • Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.
 • Λογιστές – φοροτεχνικοί
 • Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
 • Γραφεία τελετών.
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
 • Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.
 • Φαρμακεία που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.

Πηγή: newsit.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ