Αγορά γης με επιδότηση επιτοκίου – Επιχορηγήσεις σε αγρότες που έχουν πληγεί από θεομηνίες

Mε αφορμή μια ακόμη θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Δ.Ε για «Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης με μορφή επιδότησης επιτοκίου μακροπρόθεσμου δανείου για αγορά γης», με όριο τις 20.000 ευρώ, αυτή τη φορά για αγορά αγροτεμαχίου στην Τοπ. Κοιν. Καραϊσκάκη του Δήμου Ξηρομέρου, για αγορά αγροτεμαχίου 8.000 τ.μ. στη θέση ΤΙΜΠΕΣ, υπενθυμίζουμε τη διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το όριο της κεφαλαιοποιημένης αξίας της ενίσχυσης ισχύει για κάθε αγορά αγροτεμαχίου για την οποία ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στο μέτρο επιδότησης επιτοκίου μακροπρόθεσμου δανείου και η συνολική κεφαλαιοποιημένη αξία της επιδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40.000 Ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα 25.000 Ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των λοιπών περιοχών.

Με βάση τα προβλεπόμενα επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης.

Η επιδότηση έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:

– Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.

– Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.

– Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

Δικαιούχοι: Νέοι αγρότες (έως 40 ετών), μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών. Ποσοστό επιδότησης: Το ύψος της επιδότησης είναι: 100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών

Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις: 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών

Δεσμεύσεις: για διάρκεια 10 ετών
– να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη

– να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών

– να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν

– να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών

– να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

– στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.

Επιπτώσεις από την αθέτηση των παραπάνω δεσμεύσεων:

– επιστροφή των ποσών που έχουν εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τυχόν τοκοχρεωλυτικές δόσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες.

– σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτός από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις αποκλεισμός για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
⇒ Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι νέος αγρότης
⇒ Γεωργοοικονομική μελέτη της γεωργικής εκμετάλλευσης

Στη μελέτη εκτός από τα στοιχεία του αιτούντα θα περιγράφονται τα στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης: αγροί ιδιόκτητοι, μισθωμένοι, μηχανικό εξοπλισμό, ζωικό κεφάλαιο, πάγιες επενδύσεις, αγροτουριστικές – αγροβιοτεχνικές δραστηριότητες, αλιεία, η οικονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης (μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, επιδοτήσεις και λοιπά εξωγεωργικά εισοδήματα), η καθαρή οικονομική θέση της εκμετάλλευσης, τα στοιχεία του προς αγορά αγροτεμαχίου (περιγραφή και οικονομικά στοιχεία).

Όσον αφορά τη διαμόρφωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης:
στις περιπτώσεις που η αξία του αγροτεμαχίου υπερβαίνει το ανώτατο επιδοτούμενο ποσό, θα πρέπει να υπολογίζονται και οι δόσεις συμπληρωματικού δανείου που θα ληφθεί για την πληρωμή του αγροτεμαχίου με τους τρέχοντες όρους δανειοδότησης.

⇒ Φωτοτυπία ταυτότητας
⇒ Αντίγραφο συμβολαίου του/των προς αφορά αγροτεμαχίου/ων, ελλείψει αυτού προσφορά πωλητών ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του/των προς αγορά αγροτεμαχίου/ων και η τιμή αγοραπωλησίας του/των.
⇒ Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο φάκελο είναι αληθή, ότι έχει γνώση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του από την ένταξη στο μέτρο καθώς και των επιπτώσεων αθέτησης αυτών και ότι θα προσκομίσει στην υπηρεσία το συμβόλαιο εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του.
⇒ Έντυπο που θα αναφέρεται η αντικειμενική αξία υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από συμβολαιογράφο ή Δ.Ο.Υ.
⇒ Τοπογραφικό Διάγραμμα του/των προς αγορά αγροτεμαχίων.
⇒ Βεβαίωση Τράπεζας ότι προτίθεται να τον δανειοδοτήσει.
⇒ Ε9 και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του αιτούντα.
⇒ Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του αιτούντα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ