“Ανατροπή τώρα – Πολίτες σε δράση” Να αυξηθεί το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο Δήμο Αγρινίου

Πρόταση – αίτηση απέστειλε η Δημοτική παράταξη “Ανατροπή τώρα – Πολίτες σε δράση” προς τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο Παπαναστασίου και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Β. Φωτάκη για το θέμα της Αύξησης του Ωραρίου Υπαλλήλων Καθαριότητας Ι.Δ.Α.Χ.
ζητώντας.
Να αυξηθεί το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο Δήμο και συγκεκριμένα να αυξηθεί σε πλήρες ωράριο εργασίας 8 ωρών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη θετικής απόφασης:
α) οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκ του προσωπικού καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους και
β) η αναγνώριση ότι η εργασία που παρέχεται από το προσωπικό καθαριότητας (σχολικές καθαρίστριες που αμείβονται ανά αίθουσα μέσω των σχολικών επιτροπών) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η δέσμευση ότι ο Δήμος Αγρινίου θα διεκδικήσει τη μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστριών με συγκροτημένα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που απασχολείτο στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρθηκε από 1/1/2011 και με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους που ανήκουν οι μονάδες αυτές.
Επιπλέον, με την παρ. γιι. του ανωτέρω άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.3577/2007.
Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ μερικής απασχόλησης, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, μειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Η διάταξη αυτή αφορά ως επί το πλείστον στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, αφενός λόγω των αυξημένων αναγκών των φορέων για το προσωπικό αυτό, αλλά και επειδή συχνά απασχολείται με μερική απασχόληση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των καθαριστριών σχολικών μονάδων.
Με την αρ.πρωτ.:οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο, δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, προκειμένου οι φορείς να καλύψουν με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες τους σε προσωπικό.
Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι το προσωπικό καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Αγρινίου υπέβαλε αίτηση στο Δήμο μας για αύξηση του ωραρίου εργασίας του με βάση τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4368/2016,
Επειδή η Παράταξή μας είναι υπέρ των προσλήψεων στις υπηρεσίες του Δήμου με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα,
Επειδή οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα 2μηνα, 5μηνα, 8μηνα σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη απαγόρευση προσλήψεων στόχο έχουν την απαξίωση των Υπηρεσιών Δημοσίου και ΟΤΑ και την παράδοσή τους σε ιδιώτες – επιχειρηματίες με προτεραιότητα στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ύδρευσης κ.λ.π
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ
Να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4368/2016
Να αυξηθεί το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο Δήμο μας και συγκεκριμένα να αυξηθεί σε πλήρες ωράριο εργασίας 8 ωρών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη θετικής απόφασης:
α) οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκ του προσωπικού καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους και
β) η αναγνώριση ότι η εργασία που παρέχεται από το προσωπικό καθαριότητας (σχολικές καθαρίστριες που αμείβονται ανά αίθουσα μέσω των σχολικών επιτροπών) καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η δέσμευση ότι ο Δήμος Αγρινίου θα διεκδικήσει τη μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστριών με συγκροτημένα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ