Από 27 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας ανακοινώνεται ότι από 27 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Οι ενδιαφερόμενοι μέχρι στις 27 Μαρτίου 2017 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω την ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ΄αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί ή άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.
Οι αιτούμενες για άδεια νέας φύτευσης εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για το έτος 2017 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του 2016 στο Αμπελουργικό Μητρώο της χώρας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 609/16822/14-02-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 600/τ.Β/24-02-17).
Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας Μπαρμπετάκη Αφροδίτη (τηλ. 26313-61664) και Φλούντζη Κων/νο (τηλ. 26313-61619).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ