Δασικοί Χάρτες: ερμηνεία και υποβολή αντιρρήσεων

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό τον διαχρονικό [σήμερα και στο παρελθόν] χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη επιτυγχάνουμε την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την μορφή του χαρακτήρα των εκτάσεων [δασικός ή μη] και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατ΄αυτών. Αντιθέτως σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών και δεν θίγονται ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα. Μέχρι σήμερα, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα μιας έκτασης, έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, με συνέπεια τις καθυστερήσεις στις συναλλαγές των πολιτών ή φορέων γενικότερα. Επί πλέον υπήρχε αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης παρανόμων ενεργειών επί δημοσίων δασικών εκτάσεων, όπως οι εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων , οι καταπατήσεις αυτών ως και η αλλαγή χρήσεώς των.
Το έργο λοιπόν των δασικών χαρτών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων. Έτσι λαμβάνει σταδιακά τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών και δίνεται λύση στο πρόβλημα της άμεσης ενημέρωσης για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων ιδιαίτερα γι΄αυτές που έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί μεγάλα έργα. Παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ενάντια σε κάθε κακόβουλη ενέργεια.
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης Σε εφαρμογή του Ν. 3889/ 2010 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , η αρμοδιότητα για την ανάρτηση των δασικών χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωσή των ανήκει στις αντίστοιχες κατά Περιφερειακή Ενότητα Διευθύνσεις Δασών. Για την υποστήριξη της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη συγκροτήθηκαν με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδος & Ιονίου ένα (1) ή και περισσότερα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού χάρτη (ΣΥΑΔΧ) για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ