Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Λευκάδας, επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 1.951,909,44 € στο Δήμο Λευκάδας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». (ΑΔΑ: ΩΘΘ8465ΧΘ7-ΟΩΩ)
Το ποσό της εγκρίσεως αφορά αποζημιώσεις πολιτών, ύστερα από πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες και τελεσίδικες αποφάσεις των Δικαστηρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ