Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων για τον οικονομικό απολογισμό

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: « Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2015, του Δήμου Ιωαννιτών» και εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα.
Η συνεδρίαση, όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), έχει τον χαρακτηρισμό της Ειδικής Συνεδρίασης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ