Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Απολογιστική Ημερίδα της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», διοργάνωσε την Απολογιστική ενημερωτική Ημερίδα του προγράμματος με στόχο την ενημέρωση των ωφελούμενων, του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου για τα αποτελέσματα της πράξης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, και ώρα 19:00. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω του Covid -19, (Μεγάλη Αύξηση κρουσμάτων τον Μάιο στην Αιτωλοακαρνανία) αποφασίστηκε η υλοποίηση της ημερίδας μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση πλατφόρμας Google Meetings. Παράλληλα έγινε προβολή με live streaming μέσω του Axeloos Media, των socials του επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και του αναδόχου δημοσιότητας, της ημερίδας με στόχο την πανελλαδική αναμετάδοση, για να μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε καταρτιζόμενος η ενδιαφερόμενος σε όλη τη χώρα.

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι και το Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική εξωστρέφειας που δίνατε στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη που παράγει στο σύνολο της, καθώς και η πορεία Υλοποίησης και Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης μετά και το τέλος του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης των ωφελούμενών.

Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους εισηγητές, και όλους όσους παρακολουθούσαν ζωντανά την εκδήλωση μέσω της τηλεδιάσκεψης και αναφέρθηκε στις δυσκολίες υλοποίησης ενός Πανελλαδικού Προγράμματος κατάρτισης λόγο του Covid-19. Επίσης αναφέρθηκε στην ευχαρίστηση που αισθάνεται το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για την στήριξη των ωφελούμενων-εργαζομένων ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου η ο Covid-19 έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα, προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και κάτ. επέκταση και στην εργασία.

Χαιρετισμό Απεύθυνε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής. Αναφέρθηκε στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων προς όφελος των ιδίων αλλά και προς όφελος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα με της νέες συνθήκες που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και την στρατηγική που οφείλουν τα Επιμελητήρια να εφαρμόζουν ανάδειξης της επιμόρφωσης ως εργαλείο που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και υγιής μοντέλα ανάπτυξης της Οικονομίας.

Τελειώνοντας επισήμανε τις δυσκολίες που συνάντησε το πρόγραμμα όπως και όλος ο επιχειρηματικός και εργασιακός κόσμος από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εξαιρετική προσπάθεια και συνεργασία όλων των στελεχών του επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας, των εξωτερικών συνεργατών και των στελεχών της Ένωσης Εταιρειών Άποψη & Ακμή για την υλοποίησή της πράξης Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».

Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ. Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, που παρουσίασε το Όραμα και τους στόχους της πράξης, ανέλυσε το σχέδιο δράσης που βασίστηκε στον εντοπισμό της ανάγκης – ελλείμματος που υφίσταται στην αγορά ο κλάδος Αγρό-διατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων & της θαλασσοκαλλιέργειας και στην δόμηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και προσόντων για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρθηκε στην συμβολή της πράξης στον κλάδο και στον αντίκτυπο που θα έχει στην Κοινωνία και στην Οικονομία. Ενδεικτικά αναφέροντας,

  • την καταπολέμηση της ανεργίας, που αποτελεί προτεραιότητα της χώρας μαζί με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

  • την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

  • Την στηρίξει την έννοια της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.

  • Τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων Των εργαζομένων, μέσω κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, στις νέες μεθόδους επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

  • Την πιστοποιήσει επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, βάσει διεθνών προτύπων που αποτελούν συν τω χρόνο αναγκαιότητα για πλείστες ειδικότητες.

  • Γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στα νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην αγορά και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.

Με τη σειρά της η κ. Μητροπούλου Χρύσα, συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης ανέδειξε τα Κοινωνικά οφέλη υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής & Οικονομικής διάστασης, μέσω της δυναμικής εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας που έχει αναπτυχθεί στο κλάδο της Αγρό-διατροφής, της Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας.

Ανέλυσε την δυναμική του κλάδου στις ελληνικές εξαγωγές/εισαγωγές/εμπορικό ισοζύγιο, αγρό-διατροφικών προϊόντων και ποτών, για την περίοδο της τριετίας 2017- 2019. Επισήμανε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρουσιάζοντας τους δείκτες στους οποίους πρωτεύει η Ελληνική Οικονομία στο κλάδο της Αγροδιατροφής, της Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Ανέδειξε τους στρατηγικούς λόγους που οδήγησαν το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην δημιουργία του Σχεδίου Δράσης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας». Επισήμανε την κοινωνική διάσταση του έργου από πλευράς κατανομής των ωφελούμενων κατάρτισης ανά Μακροπεριφερεια με βάση το επίπεδο ανάπτυξης του ΑΕΠ, και τελειώνοντας έκανε αναφορά στην ποιότητα και στο επίπεδο του επιμορφωτικού προγράμματος και υλικού, στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτών, που ενθάρρυνε την συμμετοχή αλλά κυρίως το ενδιαφέρων απόκτησης γνώσης στους ωφελούμενους εργαζομένους, κάτι που αποτυπώθηκε στα υψηλά ποσοστά επιτυχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης της TUV HELLAS, συνεργάτη της ένωσης εταιρειών Άποψη και Ακμή.

Κλείνοντας, το λόγο πήρε ο κ. Λεκοσιώτης Μάριος, εξωτερικός συνεργάτης υπεύθυνος για την Οικονομική Διαχείριση της πράξης , ο οποίος παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της πράξης, το ποσοστό υλοποίησης της μέχρι σήμερα. Ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία κάθε Υποέργου, τα οικονομικά δεδομένα σχετικά με τα επιδόματα των ωφελούμενων, τις βασικές προϋποθέσεις και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να υλοποιηθεί η τελική ενεργεία καταβολής των επιδομάτων στα τελευταία 13 τμήματα καταρτιζόμενων ωφελούμενων του προγράμματος.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κοινού, των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης και των ομιλητών, κατά την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων, κυρίως σχετικά με το πρόγραμμα. Και την καταβολή των επιδομάτων. Επίσης έγινε και αναφορά στο Γραφείο Ενημέρωσης που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, απορία και ενημέρωση.

Σε μία εβδομάδα «κλείνουν» οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες.

Σε μία εβδομάδα «κλείνουν» οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες

Την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες. Το ανασχεδιασμένο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες, έχει ανακοινωθεί και είναι ανοικτό προς υποβολή επιχειρηματικών φακέλων από την Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές που το καθιστούν πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό:

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες

Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων

Ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις

ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)

δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και

έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

28-04-2021 2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

28-04-2021 ΦΕΚ 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

14-05-2020 Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

12-05-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με την διάταξη για την μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ , του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν.3986/2011  (Α΄152)

Παρατάσεις Προγραμμάτων λόγω COVID-19

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

Έναρξη νέου προγράμματος

14-02-2019 Δελτίο τύπου

14-02-2019 ΦΕΚ 314/Β/7-2-2019

14-02-2019 Δημόσια Πρόσκληση

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ΜΟΝΟ όσοι είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα  και την έχουν διακόψει από 01/01/2012 έως 31/10/2020.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συμπληρωματική αίτηση υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση  της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί  έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ΔΟΥ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 Οριστικοί πίνακες κατάταξης για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης

ΟΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων και αποκλειομένων του διαδικτυακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων «Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια», κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Cisco Networking Academy, μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 23.59, ενώ η παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής. Η ημερομηνία λήξης διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος είναι 25 Ιουλίου 2021.

Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους 2.857 ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cisco Networking Academy.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της πληροφορικής, προσφέρεται στα ελληνικά και παρέχεται δωρεάν από τη Cisco Hellas στον ΟΑΕΔ και στους ανέργους, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης αλλά και Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Badge) των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ