Επιμελητήριο Αιτ/νιας:Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»

Η πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» έχει στόχο την αντιμετώπιση
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, των αγαθών και των
υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.

Η ΚΕΕ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, σχετικά με
τους όρους άσκησης των λειτουργιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, τις
λεπτομέρειες που αφορούν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και στους όρους της
συνεργασίας μεταξύ των σημείων επαφής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση των
καταναλωτικών διαφορών
(L 171/1/2.7.2015) (http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawEU.html),
καθώς επίσης και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Επιμελητήρια
στις επιχειρήσεις – μέλη τους, δημιούργησε την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων
Καταναλωτή», η οποία έχει στόχο την εφαρμογή της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο
θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών, που προσφέρονται στην αγορά από τις
επιχειρήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ