Ερώτηση Δ.Κωνσταντόπουλου για τα προβλήματα υλοποίησης του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης”

Ερώτηση κατέθεσε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα υλοποίησης του έργου κατασκευής του οδικού δικτύου Αγρινίου- Καρπενησίου – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης.
Συγκεκριμένα ερωτάται ο Υπουργός

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την πορεία και ολοκλήρωση του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης ΚΕ 2550” ;
Έχουν επιλυθεί τα προβλήματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων και έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στο σύνολό τους ;
Πως θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στα πρώτα 2 χιλιόμετρα του έργου, τα οποία τέθηκαν εκτός εργολαβίας και δεν έχουν κατασκευασθεί, με αποτέλεσμα το έργο να είναι αποκομμένο από την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και να μην εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε, ήτοι τη σύνδεση Αγρινίου – Καρπενησίου ; Εξετάζεται διαφορετική χάραξη του οδικού αυτού τμήματος;
Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων χρηματοδότησης του έργου λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην κατασκευή του; Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλισθεί η συνέχιση, ολοκλήρωση και χρηματοδότηση του έργου ;
Πώς θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν αν το έργο παραδοθεί χωρίς είσοδο – έξοδο και χωρίς την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών μέσω παράπλευρων οδών

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :
Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο κατασκευής του οδικού άξονα που θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι, υλοποιείται το έργο “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης”, αντικείμενο του οποίου είναι συγκεκριμένα η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7,45 χλμ από τον κόμβο Ρουπακιάς / Άγιο Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, παρακάμπτοντας τον οικισμό Καμαρούλα, μέχρι να καταλήξει στον υφιστάμενο δρόμο προς τον Άγιο Βλάση, όπου συναρμόζεται με αυτόν. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή παράπλευρων οδών, πέντε γεφυρών, επτά κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών οχετών και λοιπών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης και πέντε ισόπεδων κόμβων (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Νέα Αβορανη Αγρινίου, Καμαρούλας, Αγίου Νικολάου και Σχίνου) με τις κάθετες οδούς που συμβάλλουν στους κόμβους.
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 25-4-2014 και η συνολική προθεσμία του έργου ορίστηκε αρχικά σε εικοσιοκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 25-8-2016. Στη συνέχεια, με την με αρ.πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΧΡ3/6151/25-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30-9-2018.
Οι σημαντικότερες αιτίες καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, όπως κατεγράφησαν και στη σχετική απόφαση είναι ότι :
1. Δεν είχε συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450), η οποία κηρύχθηκε με την αρ. Δ12/Φ.0221001/0/1586/19314 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 86/τ.ΑΑ & ΠΘ/2432014), ώστε να αποδοθούν ελεύθερες στον ανάδοχο οι εκτάσεις για την κατασκευή του έργου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιδράσεις και προβλήματα από τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου.
2. Δεν είχε συντελεστεί η επίταξη ακινήτων, όπως αυτή παρατάθηκε με την αρ. πρ. 2815/11615 απόφαση (με εντολή Αν. Υπουργού) Γεν. Γραμματέα Υποδομών του ΥΠ.ΟΙΚ.Υ.ΝΑ.Τ. και την υπ’ αρ. πρ. 2764/5716 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάληψη των απαιτούμενων εκτάσεων που καταλαμβάνουν τα έργα κατασκευής της υπόψη οδού.
3. Δεν κατέστη δυνατή η εξαγορά ή μίσθωση των προτεινόμενων από τη Γεωλογική μελέτη δανειοθαλάμων (ιδιωτικές εκτάσεις), ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο Ανάδοχος σε αναζήτηση άλλων λύσεων και σε ειδικές μελέτες χρήσης δανείων υλικών αναλόγως των δανειοθαλάμων που θα χρησιμοποιηθούν, οι οποίοι θα πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας και επάρκειας υλικών, με συνέπεια καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου.
4. Κατά την υλοποίηση του έργου βάσει των εγκεκριμένων μελετών, ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα που αφορούν στον αποκλεισμό υφιστάμενων αγροτικών οδών προσπέλασης προς επιχειρήσεις, κατοικίες και αγροκτήματα και αποκοπής της πρόσβασής τους, που δημιουργούνται αφενός από τη μη ύπαρξη παράδρομων σε μεγάλο τμήμα του έργου και αφετέρου από την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εκατέρωθεν της αρτηρίας και στους δημιουργούμενους ισόπεδους κόμβους. Έγινε καταγραφή των αποκλειομένων ιδιοκτησιών και των θέσεών τους (χ.θ.) και συντάχθηκαν από τους μελετητές του Αναδόχου οι απαιτούμενες μελέτες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.
5. Προέκυψε αναγκαιότητα τροποποιήσεων μελετών στον κόμβο ΚΟ1 (Κυκλικός – Τετρασκελής) για την προσαρμογή του υφιστάμενου παράπλευρου δικτύου της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην νέα μελέτη του κόμβου, καθώς και παραλλαγής της χάραξης στο αριστερό παράπλευρο Νο2, περί τη χ.θ. 2+300 και προσαρμογών των μελετών Υδραυλικών, Σήμανσης Ασφάλισης και Οδοποιίας, ώστε να μην υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ τους.
6. Υπήρξε καθυστέρηση στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Δυτική Ελλάδα’’ για συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, κατόπιν της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου του θέματος στο εν λόγω Πρόγραμμα, από την Υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ), ως αρμόδιος φορέας κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα και καθυστερήσεις στο έργο, λόγω έλλειψης πιστώσεων.
7. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών για την κατασκευή τμήματος οδού, μήκους 1,9 χλμ από την αρχή του έργου, τα ακίνητα των οποίων βρίσκονται στη ζώνη κατάληψης των έργων του ανωτέρω τμήματος οδού, λόγω εμπλοκής του έργου με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αγρινίου.
Αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών ήταν η κατάργηση των εν λόγω 1,9 πρώτων χιλιομέτρων και η αφαίρεσή τους από το αντικείμενο της εργολαβίας. Ταυτόχρονα, και ο Δήμος Αγρινίου αποφάσισε σε σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το συγκεκριμένο αυτό οδικό τμήμα δεν έπρεπε να κατασκευασθεί εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων που δημιουργούσε και ότι έπρεπε να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις. Κατόπιν αυτών, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ήταν μειωτικός έναντι της Αρχικής Σύμβασης, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 15,30%.
Λόγω λοιπόν της εμπλοκής του έργου με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αγρινίου και της μη συναίνεσης της πλειονότητας των ιδιοκτητών για την κατάληψη των ακινήτων τους με τη διαδικασία της επίταξης, κατέστη αναγκαία η μη κατασκευή των 1,9 χλμ του πρώτου τμήματος του έργου, χωρίς όμως να έχουν καταγραφεί έως και σήμερα ενέργειες επίλυσης του προβλήματος εκ μέρους του Υπουργείου, με αποτέλεσμα το μέλλον του έργου και της σύνδεσης Αγρινίου – Καρπενησίου να είναι αβέβαιο.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι εν αναμονή εύρεσης λύσης από το Υπουργείο, το υπό κατασκευή και περαίωση έργο μένει ουσιαστικά χωρίς είσοδο-έξοδο, αποκομμένο από την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και εν γένει από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα και η δαπάνη του έργου να μην έχει ανταποδοτικό όφελος και να ελλοχεύει ο κίνδυνος της επιστροφής των κοινοτικών χρημάτων λόγω της μη τήρησης των όρων της χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, η μη κατασκευή πλήρους δικτύου των παράπλευρων οδών θα οδηγήσει στην αδυναμία πρόσβασης των παρόδιων ιδιοκτητών στους οδικούς άξονες και στην υποβάθμιση της περιουσίας τους.
Οιαδήποτε δε σκέψη για κατασκευή του καταργηθέντος τμήματος των πρώτων 1,9 χιλιομέτρων και των παράπλευρων οδών μελλοντικά με νέα εργολαβία, είναι βέβαιο ότι θα είναι μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα ενεργοποιήσει τις πιο πάνω δυσάρεστες καταστάσεις. Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την πορεία και ολοκλήρωση του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης ΚΕ 2550” ;
Έχουν επιλυθεί τα προβλήματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων και έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στο σύνολό τους ;
Πως θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στα πρώτα 2 χιλιόμετρα του έργου, τα οποία τέθηκαν εκτός εργολαβίας και δεν έχουν κατασκευασθεί, με αποτέλεσμα το έργο να είναι αποκομμένο από την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και να μην εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε, ήτοι τη σύνδεση Αγρινίου – Καρπενησίου ; Εξετάζεται διαφορετική χάραξη του οδικού αυτού τμήματος;
Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων χρηματοδότησης του έργου λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην κατασκευή του; Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλισθεί η συνέχιση, ολοκλήρωση και χρηματοδότηση του έργου ;
Πώς θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν αν το έργο παραδοθεί χωρίς είσοδο – έξοδο και χωρίς την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών μέσω παράπλευρων οδών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ