Ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Πατήστε εδώ για να δείτε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεστιέων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

2. Υποκατάσταση μέλους της σύμπραξης γραφείων μελετών αναδόχου της

μελέτης με τίτλο: «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο διοικητικών ορίων Δ. Θεστιέων

Ν. Αιτωλοακαρνανίας (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου)».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας

Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν.

3852/2010).

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με

τίτλο: «Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών Δημοτών Δ.Ε. Αγρινίου δικαιούχων

του Κοινωνικού Παντοπωλείου».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με

τίτλο: «Τροποποίηση θέσεων Ο.Ε.Υ. μετά την επέκταση της χωρικής

αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με

τίτλο: «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μετά την επέκταση της χωρικής

αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με

τίτλο: «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο:

«Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2017».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο:

«Έγκριση Σχεδίου Δράσης Έτους 2017».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 137/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με τίτλο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

11. Λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Αγρινίου να προσχωρήσει στους όρους

και συμφωνίες της υπό σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow

account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου

Ταμείου με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

2016» και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος που

αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

12. Καθορισμός ειδικότητας του προσωπικού (1) άτομο που θα προσληφθεί με

σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών που αφορά το έτος 2016, μετά

την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./214/26242/22-12- 2016 εγκριτική απόφαση της

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρ. 33/206 ΠΥΣ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13. Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις

Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

14. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και μελέτης για τον 10 ο

ημιμαραθώνιο δρόμο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

15. Κατανομή Α΄ δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών

δαπανών σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

16. Εγγραφή  στον προϋπολογισμό  του Δήμου Αγρινίου έτους  2017  πίστωσης

για την  προμήθεια, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,  ακατέργαστου

θαλασσινού  αλατιού   για την αντιμετώπιση  παγετού  στο οδικό δίκτυο του

Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

18. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών

υπηρεσιών στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

19. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, βάσει των διατάξεων της περιπτ.

κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1β

του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί:

«Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού έτους 2016».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

22. Έγκριση παράτασης ισχύος  της σύμβασης για την  προμήθεια  ειδών σίτισης

για τον Ξενώνα   φιλοξενίας   γυναικών   θυμάτων  βίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

23. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου

Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

25. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δομών παροχής βασικών αγαθών

(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

26. Α) Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου

(δημοπρασιών).

Β) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

και Αμφισβητήσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

27. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών  και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων

παροχής  υπηρεσιών  για το έτος 2017, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του

Ν.4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

28. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων

κτημάτων έτους 2017.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

29. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

(Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

30. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και του 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του

έργου: «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών σχεδίου πόλης

Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιώλης).

31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 1 ης Σ.Σ. του έργου:

«Συντηρήσεις – βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας Δημοτικού

Αθλητικού Κέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός

χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λ.π.)».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρίζης).

32. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Έργα διαμόρφωσης

οδών και τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους

χώρους (προσβάσεις νηπιαγωγείου Νεάπολης – περιμετρική Γούναρη κ.λ.π.)».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μελιάδης).

33. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επιχορήγηση

Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδος Αγρινίου για την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α3».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρίβας).

34. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση –

τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μελιάδης).

35. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας &

τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιώλης).

36. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Αγρινίου έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

37. Έγκριση υλοποίησης κατασκευών εξυπηρέτησης δικτύου ηλεκτρονικών

επικοινωνιών σε κοινόχρηστους χώρους τη Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας

Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν.

3852/2010).

38. Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού

Κολυμβητηρίου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

39. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

και δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παραβολάς κ. Μουτάφης

Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν.

3852/2010).

40. Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από

1-7- 2016 έως 31-12- 2016.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ