Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 31ης Οκτωβρίου 2016.

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη συμμετοχής και υποβολής προτάσεων του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα  Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία (EL-IT) 2014-2020 (1η  Πρόσκληση).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
2. Έγκριση ή μη υπογραφής  σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγρινίου με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση από τον Δήμο Αγρινίου της αρμοδιότητας υλοποίησης  δράσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (υποβολή πρότασης, υλοποίηση της πράξης, παραλαβή και παράδοση έργου) στο   Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» άξονα 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
5. Διοργάνωση τρίτης «Ελαία» για το έτος 2016 με τίτλο «Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς στην Ελλάδα – Καλλιέργεια της ελιάς, Περιβάλλον και Υγεία» και συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου σε πρόγραμμα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στην παγκόσμια ημέρα ελιάς στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
6. Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Ονοματοθεσίας Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).
7. Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» με Α/Α 1 της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
9. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 206/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκρισης της διενέργειας της προμήθειας για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου (Γυμνάσιο & Λυκειακές τάξεις) για το σχολικό έτος 2016-2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
10. Διαγραφή χρεών και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
11. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομής φιλοξενίας αστέγων στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
12. Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).  
13. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 406/2010 και 123/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Καθιέρωσης και έγκρισης 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).
14. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμορφώσεις χώρου επέκτασης Κοιμητηρίου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).
15. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκορδόπουλος).
16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των κάτωθι έργων:
Α) «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτηρίων και κτισμάτων».
Β) «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκορδόπουλος).
17. Αγορά ακινήτου για ΣΜΑ, ΣΜΑΥ και Πράσινο Σημείο.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

18. Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος όπως αυτό προέκυψε από την 10/2015 Διορθωτική Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 015413 στο οικοδ. τετράγωνο Γ710 σχ. πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Δημητρίου Λαζούρα.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
19. Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος περιοχή Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 051106στο οικοδ. τετράγωνο Γ900 στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες Γρηγορόπουλο Γεώργιο και Κεφαλή Γεώργιο. Επί αιτήσεως Όλγας Σάλλιαρη-Γρηγοροπούλου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
20. Καθορισμός τιμής μονάδος για ανταλλαγή ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο Ο.Τ. 1151 σχ. πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991) ιδιοκτησίας Ευάγγελου Καραλή με αδιάθετο οικόπεδο Δήμου Αγρινίου με κτηματολ. αριθμό 12Ν στο Ο.Τ. 776, σχεδίου πόλης Αγρινίου περιοχής Αηβασιλιώτικα.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
21. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 869 στην ιδιοκτησία 050875, επί αιτήσεως Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
22. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο οικοπεδικό τμήμα μη άρτιο μη οικοδομήσιμο στο Ο.Τ. 53Γ σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδ. γραμμής. Επί αιτήσεως Αικατερίνης Τάσση με αρ. πρωτ. 1747/24-5-2016.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
23. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο οικοπεδικό τμήμα μη άρτιο μη οικοδομήσιμο στο Ο.Τ. 215Α σχεδίου πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Κωνσταντίνας Ρόκου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
24. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην αρχική ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 021048 στο Ο.Τ. 1172. Επί εγγράφου Γενικού Γραμματέα Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
25. Καθορισμός τιμής μονάδος για αγορά οικοπεδικής έκτασης ως χώρου στάθμευσης όμορης στο κοιμητήριο Τοπικής Κοινότητας Στράτου Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ