Ξεκινούν οι Νεανικές Κατηχητικές Συνάξεις στις Ενορίες της Μητροπόλεως Ιωαννίνων σε κάθε ενοριακό ναό.

Τὴν ἐρχοµένη Κυριακή, 15 Ὀκτωβρίου, ξεκινοῦν οἱ Νεανικὲς Κατηχητικὲς
Συνάξεις στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, µὲ τὸν καθιερωµένο Ἁγιασµὸ σὲ κάθε
Ἐνοριακὸ Ναό.
Ἐπίσης, θὰ ξεκινήσουν οἱ παράλληλες, µὲ τὶς νεανικές κατηχητικὲς συνάξεις,
δηµιουργικὲς δραστηριότητες, ὅπως διδασκαλία µουσικῆς καὶ µουσικῶν ὁργάνων,
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, χορῶν καὶ πολλῶν ἄλλων, ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ
δώσουν ἐρεθίσµατα γιὰ µιὰ πολύπλευρη καὶ ἀρτιότερη διαπαιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ µιὰ ἀληθινὴ ψυχαγωγία, µέσα ἀπὸ τὴν ὁµάδα καὶ τὸ
παιχνίδι.
Κατὰ τὴν φετινὴ χρονιὰ τὸ κεντρικό θέµα τῶν κατηχητικῶν µαθηµάτων
θὰ εἶναι: «Ὁ Θεάνθρωπος Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός καὶ ἡ παρουσία Του στὸν κόσµο».
Κ α λ ο ῦ µ ε, λοιπόν, ὅ λ α τ ὰ π α ι δ ι ὰ τοῦ ∆ηµοτικοῦ, τοῦ Γυµνασίου
καὶ τοῦ Λυκείου, νὰ προσέλθουν τὴν Κυριακή, 15 Ὀκτωβρίου, γιὰ ἐγγραφὴ καὶ
ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν µαθηµάτων καὶ εὐχόµαστε σὲ ὅλους Καλὴ Σχολικὴ
Χρονιά!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ