Ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση για το πρόγραμμα – “Balkan Med” – Έργο AGROINNOECO

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Balkan Med – Διαπεριφερειακό Οικοσύστημα Καινοτομίας για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα των Τροφίμων
και διακριτικό τίτλο του έργου AGROINNOECO
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 23&24 Οκτωβρίου στην Πάτρα με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κ. Κώστας Καρπέτας στην παρέμβασή του επεσήμανε: «Η περιοχή μας και η Περιφέρεια γενικότερα έχει ανάγκη παρόμοιων πρωτοβουλιών οι οποίες συνδυάζονται άριστα τόσο με το παραγωγικό μοντέλο όσο και με το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της περιοχής αλλά και πρωτοβουλίες όπως το Patras IQ. Το έργο AGROINNOECO θα συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη και προώθηση πρωτοβουλιών στον πρωτογενή τομέα βοηθώντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον αγροτοδιατροφικό τομέα».
Η πρώτη συνάντηση αφιερώθηκε στην ανάλυση των όρων υλοποίησης του έργου και στην οργάνωση των επόμενων βημάτων και ενεργειών
Το έργο διαρθρώνεται ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας : Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Στόχος Καινοτόμες Περιφέρειες – Αξιοποίηση περιφερειακού δυναμικού – βελτίωση της διακρατικής ικανότητας καινοτομίας του επιχειρηματικού τομέα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα είναι η : Ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για τους καινοτόμους

Ομάδα-ενδιαφέροντος:
Υπάρχοντες και δυνητικοί επιχειρηματίες του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής:

• Υφιστάμενοι επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την σύλληψη των καινοτόμων ιδεών που θα επεκτείνουν τις τρέχουσες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
• Δυνητικοί επιχειρηματίες θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Σκοπός του έργου :Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να προσδιορίσει μια μεθοδολογία που θα διευκολύνει τη μεταφορά καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα των συμμετεχουσών περιφερειών μέσω της δημιουργίας μιας διαδικασίας και μιας δομής στήριξης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη δομή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα δίκτυο περιφερειακών μηχανισμών καινοτομίας που θα αναπτυχθεί σε όλες τις περιοχές που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σχέδιο.

Κάθε περιφερειακός μηχανισμός καινοτομίας θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες της «τριπλής έλικας» (επιχειρηματικός τομέας, δημόσιος τομέας και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα). Στη Δυτική Ελλάδα η τριπλή έλικα θα αποτελείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (δημόσιος τομέας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (έρευνα / ακαδημαϊκό κέντρο) και το Επιμελητήριο Αχαΐας (επιχειρηματικός τομέας).

Όλοι οι περιφερειακοί μηχανισμοί καινοτομίας που θα αναπτυχθούν στο προτεινόμενο έργο θα υλοποιήσουν από κοινού μια μεθοδολογία για την ωρίμανση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον συγκεκριμένο τομέα. Κάθε περιφερειακός μηχανισμός καινοτομίας θα προσφέρει υπηρεσίες όπως:

1. Προσδιορισμός των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες.
2. Αξιολόγηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
3. Ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών
4. Προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων για την εφαρμογή τους

Ειδικότερα για την Δυτική Ελλάδα έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να αξιοποιηθεί και ο νεοσύστατος θεσμός του Patras IQ ως μέσο προβολής και διάδοσης των επιχειρηματικών ιδεών που θα αναδειχθούν από το έργο.

Συμμετέχοντες εταίροι

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής)
2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
3. Επιμελητήριο Αχαΐας 4. Cyprus University of Technology – CUT – ERDF partner
4. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων
7. Πανεπιστήμιο Τιράνων

Ο Προϋπολογισμός έργου ανέρχεται σε 999.964,00 € με ορίζοντα υλοποίησης από 1-9-2017 έως 31-8-2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ