Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Παν/μιου Πατρών για την “οριακά δυνατή καθημερινή λειτουργία του “

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε κατά την συνεδρίαση στις 1-12-2016 απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Πάτρα και στο Αγρίνιο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση “Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει ότι η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος καθιστά την καθημερινή λειτουργία του οριακά δυνατή. Θεωρεί ότι με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και των δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου μας, η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος που ενδεικτικά απορρέουν από:
την ένταξη του καταργηθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο και την υποχρέωση για ισότιμη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών του και διασφάλιση υλικοτεχνικών υποδομών και φοιτητικής μέριμνας (στέγασης, σίτισης) τη γεωγραφική θέση και το μέγεθος της Πανεπιστημιούπολης με τις επιτακτικές ανάγκες για συντήρηση και ασφάλεια την έλλειψη άλλων πηγών εσόδων από δωρεές, χορηγίες κλπ
Η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Πάτρα και στο Αγρίνιο.”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ