Οργάνωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ζητούν οι ψαράδες της Δυτικής Ελλάδας

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας με επιτυχία, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).
Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχαν περισσότεροι από 50 παράκτιοι ψαράδες της περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από την Αιτωλοακαρνανία, το Μεγανήσι, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία του πιλοτικού προγράμματος και έγιναν παρεμβάσεις από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας κυρία Άλκηστη Παρπούρα για τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας της περιοχής και από την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Μαρίνα Πέτρου για τους στόχους και τις αρχές της ΚΑλΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεων τους, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα θέματα που αφορούσαν στην οργάνωση και εκπροσώπηση των παράκτιων ψαράδων, στην αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, στην υπεραλίευση και την ερασιτεχνική αλιεία, θέματα εκφορτώσεων, η κλιματική αλλαγή κ.α..
Κοινή διαπίστωση όλων είναι η ανάγκη κινητοποίησης προκειμένου να δικτυωθούν και να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι έλληνες παράκτιοι αλιείς ώστε να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σοβαρά, όπως τονίστηκε, εμπόδια αποτελούν τόσο το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους, όσο και η αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων συμμετοχής κυρίως σε όργανα της Ε.Ε..
Σημαντικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό θα είναι και η χρήση της ιστοσελίδας του έργου (http://www.eastmedfishers.eu).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ