ΠΔΕ: Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 14.00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Το θέμα που θα απασχολήσει την συνεδρίαση είναι η «Δημόσια Υγεία και η αντιμετώπιση της Πανδημίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Ακολουθεί η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Δημόσια Υγεία και αντιμετώπιση της πανδημίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(εισηγητής : Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Κατσιφάρας Απόστολος)

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο. Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με το ίδιο θέμα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ