Παρουσίαση της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Λευκάδας «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».
Ο Δήμος Λευκάδας και το Πανεπιστήμιο Πειραιά συνεργάζονται στο αντικείμενο «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020».
Σχετική με την Ο.Χ.Ε. ήταν και η συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο, που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Σέρβο, ο οποίος παρουσίασε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: «Θαλάσσιος Τουρισμός» – Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Κατά την παρουσίαση:
Δόθηκε έμφαση στους θεματικούς στόχους που αφορούν παρεμβάσεις προώθησης αστικών στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές, προστασία περιβάλλοντος, προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.
Αναλύθηκαν οι βασικές αρχές υλοποίησης της Ο.Χ.Ε. Λευκάδας.
Αναπτύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες Ο.Χ.Ε. Λευκάδας. Η δημιουργία ενός ενιαίου ισχυρού βιώσιμου αναπτυξιακού πόλου με εσωτερική συνοχή, χωρική οργάνωση, ισόρροπη πολυλειτουργική ανάπτυξη και η διαμόρφωση ενός συμπαγούς υποπεριφερειακού πλέγματος τουριστικών προορισμών, διακλαδικών συνδέσεων και ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της αγροδιατροφής. Με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της περιοχής σε διακριτό, διεθνή τουριστικό προορισμό βασιζόμενο στην ποιότητα και την αριστεία, ώστε να συμβάλει διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Λευκάδας και στην ανάπτυξη του συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Αναφέρθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά χωρικό τύπο:
α) Παράκτιες περιοχές.
β) Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα και προοπτικές οικολογικού-τουριστικού ενδιαφέροντος.
γ) Αστικές περιοχές με πολιτιστικό απόθεμα.
δ) Ημιαστικές περιοχές που παρουσιάζουν ανάγκη παραγωγικής ανασύνταξης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους (π.χ. σεισμοί).

Το Συνέδριο ήταν συνδιοργάνωση των:
Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης.
Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).
Πανευρωπαϊκού Οργανισμού INSULEUR. «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ