Πρεμιέρα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Âéôñßíá åìðïñéêïý êáôáóôÞìáôïò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò åêðôþóåéò, ïé ïðïßåò îåêéíïýí ôçí ÄåõôÝñá 8 Éáíïõáñßïõ 2018, êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔåôÜñôç 28 Öåâñïõáñßïõ. Ç ÅÓÅÅ êáëåß ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò íá óåâáóôïýí ôïõò êáíüíåò áíáãñáöÞò ðáëáéþí êáé íÝùí ìåéùìÝíùí ôéìþí, åíþ ðñïåéäïðïéåß ãéá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìùí üóïõò ðáñáâïýí ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí. (EUROKINISSI/ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ)

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, η περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων και θα λήξει την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ενώ ανοικτά θα μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου 2018. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση και επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού .Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ