Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (31/03)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 31ην Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7. 00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: « Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας »

[ Εισηγήτρια : η κ. Ζωή Ντρούτση ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ »

[ Εισηγητής : ο κ. Κων/νος Διγώνης ( Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».

[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής , σύμφωνα με την παργ.1του άρθρου 7 τουΠ.Δ. 270/81 για το έτος 2021

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο :« Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 ( Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ