Δήμος Αγρινίου: Πρόσκληση για τη 10η/2021 τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της 57 ης εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-082021, στην 10 η /2021 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις Σχολικές Καθαρίστριες.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων: Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία ΟΑΕΔ, για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
3. Έγκριση πρόσληψης ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου, για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες για το έτος 2021 και για κάθε έτος εφεξής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου»: α) Υποέργου Ανοικτού Κέντρου Ημέρας, β) Υπο έργου Υπνωτήριο της Δομής Αστέγων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

5. Έγκριση του σχεδίου της απόφασης Δημάρχου Αγρινίου για υλοποίηση με ιδία μέσα των Υποέργων: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 1 και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 168/2020 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 34/2017, 374/2018 και 898/2019 αποφάσεις Δημάρχου Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου
έτους 2021. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 324/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 103/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Νεκροταφείων). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Σκορδόπουλος).
8. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 102/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

– Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

9. Έγκριση της απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενοι ιδιοκτήτες Αικατερίνη & Περικλής Χαλμούκης).
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 19/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

-Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

10. Έγκριση της απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενοι ιδιοκτήτες Ιωάννης & Δημήτριος Στραβοκούφης).
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 105/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

– Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.
Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82
του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

11. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενος ιδιοκτήτης Ευάγγελος Ε. Μπιτσάβας – μεσαίο οικόπεδο).
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 106/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
– Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

12. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενος ιδιοκτήτης Ευάγγελος Ε. Μπιτσάβας – γωνιαίο οικόπεδο).
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 107/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
– Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Χωροθέτηση και αδειοδότηση για τοποθέτηση ενημερωτικών ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου».
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 108/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ