Στις 5 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της Ιονίας Οδού από τον Αλέξη Τσίπρα

Åãêáßíéá ôïõ ïäéêïý Üîïíá Êïñßíèïõ - Ðáôñþí áðü ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá ôçí Ìåã. Ôñßôç 11 Áðñéëßïõ 2017. Ç ôåëåôÞ ôùí åãêáéíßùí êáé ðáñÜäïóçò óôçí êõêëïöïñßá ôçò Êïñßíèïõ - Ðáôñþí ðñáãìáôïðïéÞéçêå óôéò óÞñáããåò ôçò ðåñéï÷Þò Ðáíáãïðïýëáò. Ï äñüìïò, ìÞêïõò 120 ÷ëì., Ý÷åé äýï ëùñßäåò áíÜ êáôåýèõíóç, êåíôñéêÞ äéá÷ùñéóôéêÜ íçóßäá êáé ëùñßäá Ýêôáêôçò áíÜãêçò (ËÅÁ). (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του Αχελώου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάσει τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού την ερχόμενη Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων ,ωστόσο ακριβείς λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ