Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2016 τη χώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.
Κατά τη διήμερη σύνοδο του Συμβουλίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Η έκθεση της ομάδας κρούσης για τις γεωργικές αγορές. Η έκθεση προτείνει τρόπους για την ενδυνάμωση του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων όπως βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, ενίσχυση της πρόσβασης των γεωργών στα χρηματοδοτικά μέσα και προθεσμιακές αγορές, ενίσχυση των σχέσεων όλων των επαγγελματιών εντός της αλυσίδας και νομικές δυνατότητες για την οργάνωση συλλογικών δράσεων των αγροτών. Στην παρέμβασή του ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις χρήσιμες συστάσεις της έκθεσης σχετικά με την ενδυνάμωση του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Συμφώνησε με πολλά από αυτά που αναφέρονται όπως η αύξηση της διαφάνειας κατά μήκος της αλυσίδας, η βελτίωση της λειτουργίας των παρατηρητηρίων τιμών με δεδομένα κατανάλωσης και τιμών εισροών, η εισαγωγή νομοθεσίας για την κάλυψη τουλάχιστον ορισμένων βασικών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η διευκόλυνση συνεργασιών κλπ. Συμφώνησε επίσης στην αναθεώρηση της εργαλειοθήκης έναντι κινδύνων, η οποία όμως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των κρατών μελών και κυρίως αυτών που λειτουργούν στην περιφέρεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται για τη δημιουργία μιας τέτοιας εργαλειοθήκης να συζητάμε για περικοπές των άμεσων ενισχύσεων, κάτι με το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι και από την άλλη, πόροι του τομέα να μεταφέρονται προς άλλους τομείς του προϋπολογισμού» .
Για τις εξελίξεις στο διεθνές γεωργικό εμπόριο, η Επιτροπή διένειμε στις αντιπροσωπείες κατά τη διάρκεια της συνόδου έγγραφο – περίληψη της πολυαναμενόμενης μελέτης αντίκτυπου σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία ως απόρροια των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Το Συμβούλιο θα επανέλθει στη συζήτηση του θέματος στη σύνοδο του Ιανουαρίου υπό την Προεδρία της Μάλτας. Ο Έλληνας Υπουργός στην παρέμβασή του προέβη σε προκαταρκτικά σχόλια όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι «επιβάλλεται να επανεξετάσουμε τις διεθνείς συμφωνίες γιατί έχει αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τόνισε την ύψιστη σημασία των γεωργικών προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη και ζήτησε από την Επιτροπή να διασφαλίσει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει στις Συμφωνίες που έχουν ολοκληρωθεί»

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για θέματα ασθενειών των ζώων όπως η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων, όπου συζητήθηκαν τρόποι αναχαίτισης και αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών που αποτελούν σοβαρό πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο της Ένωσης. Για τη μικροβιακή αντοχή, τονίστηκε η πολιτική συμφωνία για το νέο σχέδιο δράσης από το 2017 μέσω του οποίου θα υπάρξει πιο ισχυρή ενωσιακή δράση και στήριξη των ΚΜ στο πλαίσιο της ‘One health’ προσέγγισης. Ο κ. Αποστόλου επίσης ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παραπλανητική χρήση γεωγραφικών προσδιορισμών στα τρόφιμα που οδηγούν σε αθέμιτη εκμετάλλευση ελληνικών ποιοτικών προϊόντων.
Αναφορικά με τα θέματα Αλιείας, το Συμβούλιο καθόρισε ομόφωνα τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για τα αποθέματα βαθέων υδάτων στα ύδατα της ΕΕ και στα διεθνή ύδατα του Β.Α. Ατλαντικού για τα έτη 2017 και 2018. Επίσης ενημερώθηκε για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, τις πιθανές λύσεις σχετικά με την «αλιεία ασφυξίας» και είδη με περιοριστική ποσόστωση, λόγω της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, καθώς και την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης για τις ειδικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ