Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 στις 19:00, θα συνεδριάσει το δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση ανάρτησης οικιστικών πυκνώσεων Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 23 του Ν. 3889/2010.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

2. Έγκριση καθορισμού τιμήματος για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 113Α στην οδό Γρίβα και Παναγοπούλου για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (φερόμενων ιδιοκτητών Αθανασίας, Χρήστου, Ιωάννη, Βασιλείου, Γεωργίας και Ανδρέα Βέλλιου), μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Θέρμου για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεµβάσεις αστικής αναβάθµισης σε επιλεγµένα σηµεία της Τ. Κ. Θέρµου Δήµου Θέρµου» με υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με Κωδικό 26e11b_2 “Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας’’ του Ε. Π. “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

4. Κατανομή Β΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

5. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/2018 απόφαση Επιτροπής Υγείας- Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με ειδικά προβλήματα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/17-4-2018 μελέτης για την «Μίσθωση Μηχανημάτων – Οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου» και έγκριση διενέργειας και ανάθεσης σε τρίτο με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό της μίσθωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

7. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

8. Παράταση ισχύος σύμβασης χρησιδανείου με τον Πανευρυτανικό Σύλλογο Αιτωλοακαρνανίας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

9. Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

10. Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017”.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ