Συνεδριάζει “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” τη Δευτέα 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει τα Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ για τη λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Συστατική Πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4. Περί εξωδίκου συμβιβασμού και περί άσκησης ή μη  έφεσης κατά της με αριθμό 97/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

5. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2020, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

6. Παράταση μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Παράταση μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

9. Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 46/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

10. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων  στην ιδιοκτησία με κτηματ. αριθμό 090263 στο Ο.Τ. 1246 σχ. πόλης Αγρινίου, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Δ. Φ. Βέλλιο (σύμφωνα με το Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της 4/98 Πράξης Εφαρμογής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

11. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 124/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων από την 4/98 Πράξη Εφαρμογής, επί αιτήσεως Λαμπρινής Χριστοδούλου του Βασιλείου στην Επέκταση σχ. πόλης» και επανακαθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό (030103), στο Ο.Τ.1062 – Επέκταση 1991.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Για την διεξαγωγή της 12ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δια Περιφοράς, απαιτείται η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, η οποία διασφαλίζεται με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής – ψήφου (θα σταλεί με την πρόσκληση) στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ημέρα της διεξαγωγής της συνεδρίασης (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου) και από ώρες 12:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ