Συνεδριάζει τη Πέμπτη 17-7-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο ΙΠ Μεσολογγίου

Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί την 17-7-2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας “∆ιοικητήριο”, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
1. Ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες θεομηνίες της 22ας Οκτωβρίου που έπληξαν το Δήμο μας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος). 2. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 3. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις οδών’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 4. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα- Αγ. Δημήτριο/ Β΄ Φάση’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Βίγλα” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Διάνοιξη και διαμόρφωση των περιμετρικών δρόμων πέριξ του 2ου Λυκείου και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων – Ηλεκτροφωτισμός” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 9. Αποδοχή ένταξης της πράξης “Κέντρο κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 10. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για εκδίκαση ένστασης κατά της 168/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αιτούμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Ι.Π. Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. ΚΦ 02, ΚΦ 01 & Ο.Τ. ΚΧ 06 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος). 11. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση χώρου στάθμευσης Μηχανοκινήτων Δικύκλων των ΕΛΤΑ (Κ.Κ. Μεσολογγίου) στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος). 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’ και εκδίκαση ένστασης του αναδόχου (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 13. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Π ΠΡ ΡΟ ΟΣ ΣΚ ΚΛ ΛΗ ΗΣ ΣΗ Η ∆ ∆Η ΗΜ ΜΟ ΟΤ ΤΙ ΙΚ ΚΟ ΟΥ Υ Σ ΣΥ ΥΜ ΜΒ ΒΟ ΟΥ ΥΛ ΛΙ ΙΟ ΟΥ Υ

14. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 15. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 16. Αποδοχή απόφασης και εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό πρόγραμμα (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 17. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος). 18. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 256/2016 απόφασής μας σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 19. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 270/2016 απόφασής μας σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ιχθυοτροφείου Βόρεια-Ανατολικής Κλείσοβας και Διαύλου Κλείσοβας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 20. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2016/2017 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος). 21. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 22. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράταση προθεσμίας για την οικονομοτεχνική τακτοποίηση του φακέλου του έργου “ Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 23. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Βίγλα” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 24. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 25. Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος ακινήτου στο Αιτωλικό (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 26. Έκπτωση εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 27. Εισήγηση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών περί διαγραφής προσαυξήσεων κλπ.. (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 28. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 29. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 30. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Πλακόστρωση Οδοστρώματος Κατοχής” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση εσωτερικής χωροθέτησης νέου νεκροταφείου Κατοχής” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 33. Έγκριση μετακινήσεων κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). 34. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ