Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας με θέμα την εκλογή Προέδρου , θητείας έως 5-3-2017

Η πρόσκληση του Δήμου αναφέρει:
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 64, 67 του Ν.3852/10 και τα οριζόμενα της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30565/06.08.2014 εγκυκλίου 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, θητείας έως 5-3-2017 (κατόπιν της υπ΄αριθμ. 20675/07.10.2016 αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργάκη Γεώργιου).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ