Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέγραψαν Σύμβαση για την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στο Χειμωνικό

Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου για την “Κατασκευή Προσωρινής Μεταλλικής Γέφυρας Bailey στη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης” υπέγραψε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Η κατάρρευση της γέφυρας του ρέματος του Χειμωνικού που κατασκευάστηκε το 1969 λόγω ΙΑΝΟΥ, αλλά και η καταστροφή του οδοστρώματος από την διάβρωση του πρανούς, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η θεομηνία του περασμένου Σεπτέμβρη καθιστώντας πλέον αδύνατη την οδική σύνδεση του ανατολικού με το βόρειο τμήμα του νησιού μέσω της επαρχιακής οδού Αγκώνα – Διβαράτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάτοικοι και επισκέπτες να διανύουν σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις για τις μετακινήσεις τους.

Η μόνιμη αποκατάσταση της γεφύρωσης της διάβασης του ρέματος του Χειμωνικού, απαιτεί ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Προκειμένου λοιπόν να αποκατασταθεί έστω και προσωρινά η κυκλοφορία, κρίθηκε απαραίτητο η Περιφερειακή Αρχη να απευθυνθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να αναλάβει την κατασκευή και τοποθέτηση μίας μεταλλικής γέφυρας, η οποία κρίνεται ως ένα ασφαλές προσωρινό μέτρο.

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, επ’ ωφελεία του γενικού συμφέροντος και ιδιαίτερα επ΄ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και αναμένεται αφενός να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής και αφετέρου να εξυπηρετήσει γενικότερους σκοπούς Εθνικής Άμυνας. Αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την άρρηκτη σχέση που συνδέει τους πολίτες με τον στρατό, και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει, όπως τις γνωρίσαμε στην αντιμετώπιση του ΙΑΝΟΥ.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (52.287,96€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (26.847,96€), και από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων σαράντα ευρώ (25.440€), από το Σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ