Αμφιλοχία : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση ( Κεκλεισμένων των Θυρών ) του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 16 ην Σεπτεμβρίου 2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 07.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1 ο : « Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στην Δ/νση Διαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων για δωρεάν
παραχώρηση στον Δήμο Αμφιλοχίας δημόσιας οικοπεδικής κοινόχρηστης έκτασης
εμβαδού 860,00 μ2 , η οποία υφίσταται εντός του οικισμού Μπαμπαλιού για τη
δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2 ο : « Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3 ο : « Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην
επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός
γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4 ο : « Κατανομή Γ΄δόσης έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων » .
[ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) ].

ΘΕΜΑ 5 ο : « Λήψη απόφασης για τη μη διοργάνωση και διεξαγωγή της
εμποροπανήγυρης Αμφιλοχίας έτους 2020 » .
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6 ο : « Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ΚΕ.ΔΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Μπεχλιούλης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΔΑ) ].

ΘΕΜΑ 7 ο : « Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ».

[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Διγώνης (Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.) ].
ΘΕΜΑ 8 ο : « Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σε ιδιώτη λόγω
παράβασης του Κανονισμού Ύδρευσης –Αποχέτευσης ( άρθρο 20 του Κανονισμού
Ύδρευσης –Αποχέτευσης ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9 ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών
τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.38525/2010 , του
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ.Α΄) του υπ’ αριθμ. 18.318/13.3.2020 (Α.Δ.Α.:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. :
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ