Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων Ιταλών της Μεραρχίας Acqui

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (Ä), êáé ï Éôáëüò ïìüëïãüò ôïõ, ÓÝñôæéï ÌáôáñÝëá (Sergio Mattarella) (A), ðáñåõñÝèçóáí óôçí 75ç åðÝôåéï ÓöáãÞò ôçò "Ìåñáñ÷ßáò Acqui" êáé óõíïäåßá óôñáôéùôéêþí áãçìÜôùí, êáôÝèåóáí óôåöÜíé óôï ìíçìåßï ðåóüíôùí ôçò éôáëéêÞò ìåñáñ÷ßáò êáé óôï ìíçìåßï ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò óôçí ÊåöáëïíéÜ, ÊõñéáêÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÃÃÅËÏÓ ÊÏÓÌÁÔÏÓ

Στο δρόμο που χάραξαν οι προκάτοχοί μας, κ.κ. Κάρολος Παπούλιας και Giorgio Napolitano, την 25η Απριλίου 2007, αποτίουμε σήμερα, από κοινού με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Φίλο και μεγάλο Ευρωπαίο κ. Sergio Mattarella, στο πλαίσιο ενός κορυφαίου συμβολισμού, φόρο τιμής στην Μνήμη των Ιταλών της Μεραρχίας Acqui, οι οποίοι έπεσαν, εδώ στην Κεφαλονιά, θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας.

Με τον τρόπο αυτόν αποδεικνύουμε ότι Ελλάδα και Ιταλία αφήνουμε πίσω εκείνα που μας δίχασαν στο παρελθόν. Πλην όμως, πάντα διδασκόμενοι από την πικρή εμπειρία του φασισμού και της εγκληματικής συνεργασίας του με το ναζισμό, δηλώνουμε αποφασισμένοι ν’ αγωνισθούμε εναντίον όλων των άκρως επικίνδυνων αντιευρωπαϊκών μορφωμάτων λαϊκισμού, όπου και αν αναφύονται, τα οποία «νοσταλγούν» τον φασισμό και το ναζισμό, για να υπερασπισθούμε απέναντί τους το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα και να μην βιώσουμε, ποτέ ξανά, τους εφιάλτες του παρελθόντος.

presidency.gr
φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ/STR

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ