Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 29ης Αυγούστου 2016.
Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.a, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
2.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

4.Κατανομή Γ΄ δόσης 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
5.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
6.Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο του έργου: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
7.Παράταση ισχύος της  σύμβασης  για την   σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό  έτος 2016-2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
8.Διαγραφή ή μη προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
9.Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
10.Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων πρώην Δημαρχείου Νεάπολης για στέγαση συνεργείων του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
11.Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας εναέριων Τ.Κ. Καινουρίου, Λεπενούς, Μακρυνείας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
12.Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
13.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις – διευθετήσεις δρόμων από φυσικές καταστροφές».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
14.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου μεταξύ των Ο.Τ. 274 & 274Α».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
15.Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
16.Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ