Δηλώσεις Συγκομιδής αμπελουργικών προϊοντων

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2016, οι Δηλώσεις Συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. WWW.MINAGRIC.GR. Η ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. έχει ήδη ανοίξει και η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει.
Μετά την ολοκλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής (30 Νοεμβρίου), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντιγράφου της Δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στην Δήλωση Συγκομιδής έχει την δυνατότητα σε συνεργασία με την αρμόδια ΔΑΟΚ με αίτηση του και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά να προβεί στις σχετικές διορθώσεις.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής :
α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από ένα (1) στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (Δήλωση Παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και Δήλωση Συγκομιδής.
Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής :
α) Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
β) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη Δήλωση Συγκομιδής στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».
Οι αμπελουργοί που παραδίδουν την σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με την μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεούνται να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.
Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής ή ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε.
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Αιτ/νίας Φλούντζη Κων/νο και Μπαρμπετάκη Αφροδίτη στα τηλέφωνα 26313-61619 και 26313-61664 αντίστοιχα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ