Δώδεκα νέες Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού , 3.866.401,28 ευρώ, εντάχθηκαν από την ΠΙΝ στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», για δράσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

500.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός Κέντρου προβολής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών των νήσων Κέρκυρας και Παξών.

Δώδεκα νέες Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού , 3.866.401,28 ευρώ, εντάχθηκαν από την ΠΙΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», για δράσεις προστασίας. διαχείρησης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.

Συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, υπέγραψε την Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €.

Η σχεδιαζόμενη πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Κέντρου προβολής και ανάδειξης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών των νήσων Κέρκυρας και Παξών.

Το Κέντρο θα δημιουργηθεί στην πόλη της Κέρκυρας, μέσω της αποκατάστασης τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος ΚΕΓΕ που ανήκε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Παράλληλα, ο ίδιος χώρος θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης του Παραρτήματος του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα –Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Κέρκυρας και των Παξών, σύμφωνα με το Ν. 4519/2018.

Βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ενός χώρου αναφοράς για την προβολή του σημαντικού φυσικού περιβάλλοντος της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών των δύο νησιών.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος που δεν θα προσφέρει μόνο ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία στους επισκέπτες. Επομένως το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού Κέντρου προβολής.
Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν το ένα για τη διαμόρφωση γραφείων για τη λειτουργία του Παραρτήματος του ΦΔ και το δεύετερο για τη διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου και χώρου πολλαπλών χρήσεων.

Αναλυτικότερα το Κέντρο θα περιλαμβάνει:

α) Μόνιμο Εκθεσιακό Χώρο (εκθεματικές επιφάνειες, εκθέματα, αναπαραστάσεις, διοράματα, διαδραστικές εφαρμογές) (κτίριο Β),

β)Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων, με βοηθητικές υποδομές για περιοδικές εκθέσεις, ημερίδες – συνέδρια, προβολές, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κτίριο Β),

γ) Χώρο Γραφείων του Παραρτήματος Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα και Κέρκυρας (εξοπλισμός χώρου γραφείων για 3 θέσεις εργασίας) (κτίριο Α) και

δ) Βοηθητικούς χώρους (WC, αποθήκη) (κτίριο Β ή/ και στο κτίριο Α)

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης εντάσσεται και η ενίσχυση για την Φύση και βιοποικιλότητα (Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης/Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2019 και η ημερομηνία λήξης η 31/12/2021.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5034923 (Κωδ. Απόφασης:6354)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ