Ενημέρωση από τον Δήμο Αμφιλοχίας για τους ωφελούμενους οκταμήνων ΟΑΕΔ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ αμέσως μετά τη λήψη του συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ και πριν την κατάθεσή του στο Δήμο, να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού
προκειμένου να ενημερωθούν και να κλείσουν ραντεβού για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00πμ έως τις 13:00μμ, στους αριθμούς 26423-60421 (κα Παναγιώτα Σιακαπέτη) και 26423-60454 (κα Χρυσάνθη Γιάννικου).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευδιάκριτα το IBAN
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας www.dimosamfilochias.gr)

Διευκρίνιση
Για τους ωφελούμενους του Δήμου Αμφιλοχίας κατηγορίας ΥΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ τυπικά προσόντα. Για τους ωφελούμενους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, απαιτούνται τα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα, όπως
αναφέρονται στο παράρτημα της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ