Ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια για την ανάρτηση αποφάσεων στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και τη διαδικασία διενέργειας απευθείας αναθέσεων

Ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, με τον Γεώργιο Αβδελιώτη Ειδικό Σύμβουλο του Περιφερειάρχη και υπαλλήλους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το θέμα της συνάντησης αφορούσε την ανάρτηση αποφάσεων στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και τη διαδικασία διενέργειας απευθείας αναθέσεων. Εισηγήτρια ήταν η Μαρία Διαμαντοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., ενώ παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Δημήτριος Νικολακόπουλος, Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Ολυμπισμού και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής ΚΗΜΔΗΣ) του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147), το δικτυακό τόπο τήρησης του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρησης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα δια την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.
Σημειώνεται ότι το ΚΗΜΔΗΣ είναι πληροφοριακό σύστημα και κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των αναθετουσών αρχών/ φορέων και οικονομικών φορέων ή τυχόν τρίτων που επιθυμούν να λαμβάνουν γνώση των καταχωριζομένων σε αυτό στοιχείων. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ (άρθρο 38 παρ. 1 Ν.4412/16). Σκοπός του είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ εκτιμώμενης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 1000 ευρώ ( άνευ ΦΠΑ) ανεξάρτητα από την διαδικασία ανάθεσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ