Κλιμάκιο της ΠΙΝ καταγράφει τις καταστροφές στην Κέρκυρα

Την Παρασκευή ξεκίνησε μια πρώτη καταγραφή το μεσαίο και νότιο τμήμα του νησιού της Κέρκυρας, από συνεργείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών ενημερώνει μέσω ανάρτησης του ότι η πρώτη αυτή καταγραφή είχε στόχο τον υπολογισμό του αριθμού των υποδομών που επλήγησαν από τον “Μπάλλο”. «Τεράστιο το μέγεθος των καταστροφών!» σχολιάζει ο Μανώλης Ορφανουδάκης, ενημερώνοντας παράλληλα ότι τη Δευτέρα ξεκινά η πλήρης καταγραφή και κοστολόγηση για την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών.

Αποζημιώσεις

Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Κώστα Ζορμπά:

Οι Επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών θα προβούν σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Παρακαλούνται, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας – Τμήμα Γραμματείας και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email: tm_grammatias@pin.gov.gr

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των υλικών, οι δικαιούχοι παρακαλούνται πριν την απομάκρυνση τους να φωτογραφίσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των ζημιών, ιδίως ως προς την κλίμακά τους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιχορήγησης, μπορούν να αναζητηθούν από την ΚΥΑ με αριθμό 74617ΕΞ2021 (ΦΕΚ 2670β/2021) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7 που διατίθεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2661362163, 2661362300 και 2661362301.

Διαδικασία Καταγραφής σε Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από επιτόπια αυτοψία. Μετά την διενέργεια της αυτοψίας ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Ειδικότερα θα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων:
– Φωτογραφικό υλικό (εφόσον τα καταστραμμένα δεν δύναται να παραμείνουν ως έχουν).
– Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
– Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
– Δηλώσεις Φ.Π.Α.
– Απογραφή προηγουμένου έτους
– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
– Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
– Λογιστικά στοιχεία παγίων
– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ` όσον είναι διαθέσιμα)
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
– Άδεια Λειτουργίας ή λοιπές άδειες
Η αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των ανωτέρω.

Μετά την διενέργεια της αυτοψίας και εντός 15 ημερών καλούνται οι επιχειρηματίες να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της επιχείρησης και να προχωρήσει η Επιτροπή στην εξέτασή του και τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας.

 

Πηγή: enimerosi.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ