Πλατφόρμα διαβούλευσης για τις δημιουργικές βιομηχανίες στο πλαίσιο του έργου CREADIS3

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CREADIS3 – Interreg Europe (Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης), με σκοπό να ενισχύσει την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων των Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας, δημιούργησε μια συμμετοχική, διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης: www.creadis3ptapde.gr.
Μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τους στόχους και την εξέλιξη του έργου CREADIS3, να ενημερώνονται για επερχόμενες συναντήσεις και τα αποτελέσματα αυτών και να εντοπίζουν τις καλές πρακτικές όλων των εταίρων.
Όσοι εγγράφονται ως χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να βαθμολογήσουν συγκεκριμένα άρθρα, να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με τη «δημιουργική βιομηχανία» και το επερχόμενο Σχέδιο Δράσης (Action Plan), καθώς και να απαντήσουν σε δομημένο ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων για τον κλάδο.
Παράλληλα, η πλατφόρμα διαβούλευσης του έργου CREADIS3 θα λειτουργήσει ως εργαλείο, σε συνέργεια με τη διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων» στον τομέα του πολιτισμού, του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 που πραγματοποιείται, εν όψει της επικείμενης προκήρυξης χρηματοδότησης των δημιουργικών βιομηχανιών ύψους 7,8 εκατ. ευρώ.
Στόχος του έργου CREADIS3 είναι η υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για τις πολιτιστικές και «δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries)» σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ