Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Μέχρι τέλη Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην κάλυψη κενών θέσεων µε μετάταξη υπαλλήλων, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, μετά την ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από 1-1-2017 αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε).
Συγκεκριμένα, αφορά σε 24 θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας, καθώς και των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
«Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι μεγάλες. Πλέον μετά και την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την κατάργηση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, όμως δυστυχώς οι προσπάθειές μας για νέες προσλήψεις έχουν πέσει στο κενό. Χρειαζόμαστε υπαλλήλους και προχωράμε στην κάλυψη κενών θέσεων µε μετάταξη. Είναι υποχρέωσή μας να κρατήσουμε την Περιφέρειά μας λειτουργική, υποστηρικτική και πάντα ανοικτή στους συμπολίτες μας» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Οι μετατάξεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων νόμων που ισχύουν για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ή µε ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Προσόντα υπαλλήλων – Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄).
Σημειώνεται ότι θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και γνώση ξένων γλωσσών.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, να υποβάλλουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού στην ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 254 – κτίριο Β΄, Τ.Κ. 264 43, στην Πάτρα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα µε το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα,
β. Βιογραφικό σημείωμα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, για την πιστότητα του περιεχομένου,
γ. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και μεταφρασμένα, όπου απαιτείται, πτυχίων, αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται (σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
δ. Φωτοαντίγραφο διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
ε. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας προέλευσης.
ζ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα εξής:
– η κατηγορία, ο κλάδος και/ή η ειδικότητα που κατέχουν και υπηρετούν,
– η ημερομηνία διορισμού/ανάληψης υπηρεσίας,
– οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους,
– οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης,
– η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών
– το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
– ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και
– ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε µε εξουσιοδοτούμενο από αυτούς / αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, µε την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 151638/11-8-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή όχι των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (στο σύνδεσμο http://www.pde.gov.gr/gr/component/k2/item/7018-anakoinosi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-metataxi-ypallilon-stin-perifereia-dytikis-elladas.html) και εκεί μπορείτε να βρείτε και την σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και την αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα τηλέφωνα: 2613 613430, 106, 421.

Ο πίνακας με τις θέσεις

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας µε μετάταξη υπαλλήλων είναι οι εξής:

Δ/ΝΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΔΕ (έδρα)

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4
Πτυχιούχοι Οικονομικής ή
Διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με διετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

Πτυχιούχοι Νομικής κατεύθυνσης

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2
Πτυχιούχοι Λογιστικής κατεύθυνσης
(κατά προτίμηση με διετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

5

Δ/ΝΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2
Πτυχιούχοι Οικονομικής
κατεύθυνσης

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Πτυχιούχοι Λογιστικής κατεύθυνσης

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1
Πτυχιούχοι Οικονομικής ή
Διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με διετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2
Πτυχιούχοι Λογιστικής κατεύθυνσης
(κατά προτίμηση με διετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2
Κατά προτίμηση με πενταετή
εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ