Στο πλευρό των αγροτών η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Êôßñéï ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò (Í.Å.Ï. Ðáôñþí-Áèçíþí 32, 26441 ÐÜôñá, ÅëëÜäá) / Region of Western Greece Headquarters (32nd, New National Road Patras-Athens, 26441 Patras, Greece)

Στο πλευρό των αγροτών παραμένει η αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχει ως στόχο να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα που παράγονται και στις τρεις Περιφεριεακές Ενότητες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόεδρός της, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, τονίζει ότι “οι επιχειρήσεις του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τη λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, εκμεταλλευόμενοι στο μέγιστο την ευχέρεια που δίνεται στους επιστημονικούς και ερευνητικούς μας φορείς να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροδιατροφικών μας προϊόντων”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ