Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο, (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ποσού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2. Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένο στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος).
3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος).
4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων/νος – Δημοτ. Σύμβουλος).
7. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση Δήμου Οινιαδών” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαγράμμιση δημοτικών οδών Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11. Τροποποίηση στοχοθεσίας για το Β΄ Εξάμηνο 2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
13. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
14. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση μίσθωσης ιχθυοτροφείου Βόρεια-Ανατολικής Κλείσοβας και Διαύλου Κλείσοβας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων στο εξωτερικό (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής οδού Νεοχωρίου” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης για την εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος επί της οδού Tσόγκα στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση συμμετοχής σε έκθεση εναλλακτικού τουρισμού που θα διεξαχθεί στη Ναύπακτο τον 10/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
21. Εγκρίσεις εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
24. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ