Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στις 26ς Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση θητείας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

2. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου» και υποβολή αυτού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2721/5-7-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, στα πλαίσια του ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Τοπικών Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακής Μελέτης Αγρινίου».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ρύθμισης στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στο Αγρίνιο (Ο.Τ. 207Α)».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

5. Αποδοχή δωρεάς των μεταλλίων του Αντιπτεράρχου Βασιλείου Παναγόπουλου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

7. Παράταση ισχύος των συμβάσεων για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολικής μονάδας (2ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Εκμίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας στην Τοπική Κοινότητα Μεσάριστας του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μεσάριστας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Συγκρότηση επιτροπών  παραλαβής  και επιτροπών ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Διαγραφή ή μη προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

13. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

14. Έγκριση ή μη επιστροφής αδιαθέτου υπολοίπου επιχορήγησης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

15. Έγκριση ή μη της υλοποίησης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο «1ο Διεθνές Ραντεβού για τον Εναλλακτικό Ελληνικό Τουρισμό» που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο από 14 έως 17 Οκτωβρίου 2016.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαλακίδου).

17. Οριστική απόσυρση ή μη από την κυκλοφορία δικύκλων, ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου, ως ακατάλληλα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία κ. Σεϊτανίδης).

18. Συγκρότηση επιτροπών:
Α) Αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την «προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».
Β) Παρακολούθησης – παραλαβής σύμβασης της «προμήθειας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου Α.Ε. ΟΤΑ κ. Σεϊτανίδης).

19. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 135/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή Επέκτασης στα Ο.Τ. 1067 και 1283, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλικής Τσιρώνη- Παπακαμένου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

20. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 184/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ762 (περιοχή Άη Βασιλιώτικα)».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

21. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 355Α. (Επί αιτήσεως Ευάγγελου & Ελένης Αναστασίου με αρ. πρωτ. 2621/27-7-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

22. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 153. (Επί αιτήσεως Θεόδωρου Κοθρούλα με αρ. πρωτ. 2323/5-7-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

23. Αποδοχή ή μη ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 781 (Περιοχή Επέκτασης 1986)».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

24. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Αποζημίωση ή μη οικοπεδικού τμήματος στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, στα Ο.Τ.1150-1151-1152”, όπως προκύπτει από την 43/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης του Αγρινίου (Περιοχή επεκτάσεων)». (Επί αιτήσεως Ευάγγελου Καραλή).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

25. Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 53Γ του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί αιτήσεως Αικατερίνης Τάσση – Καρακώστα με αριθμ. πρωτ. 1747/24-5-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 60/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

26. Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 215Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί αιτήσεως Κωνσταντίνας Ρόκου με αριθμ. πρωτ. 2014/10-6-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

27. Διατήρηση ή μη διόδου στο Ο.Τ. 47 σχ. πόλης Ματαράγκας Δήμου Αγρινίου. (Επί αιτήσεως Ελευθερίου Δημόπουλου με αριθμ. πρωτ. 2038/2015).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

28. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτηρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

29. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

30. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από Λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

31. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

32. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ” Φάση)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

33. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών & κ.χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

34. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των κάτωθι έργων:
Α) «Συντήρηση τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».
Β) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

35. Τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων:
Α) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου”».
Β) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου”».
Γ) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου πρώην Δήμου Θεστιέων”».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ