Τη Δευτέρα η συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τα έργα ΕΣΠΑ

Êôßñéï ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò (Í.Å.Ï. Ðáôñþí-Áèçíþí 32, 26441 ÐÜôñá, ÅëëÜäá) / Region of Western Greece Headquarters (32nd, New National Road Patras-Athens, 26441 Patras, Greece)

Η δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Αμερικής 32 και Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
Έχουν κληθεί οι υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των φορέων που εκτελούν έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2010», ώστε να υπάρξει ενημέρωση όλων των μελών του δικτύου, καθώς και ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και προτάσεων.
Στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δράσεων η αποτύπωση που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έργα ΕΣΠΑ
Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση των κατευθύνσεων για τη πληροφόρηση και επικοινωνία για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και ο βαθμός ενεργοποίησης των τελικών δικαιούχων του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ