Χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ σε 211 επιλέξιμες αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης – Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα με απόφαση του Γ. Κοντογιάννη

Στην έκδοση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου προχώρησε με απόφασή του ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Γεώργιος Κοντογιάννης, επί των αιτημάτων στήριξης για την «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Πρόκειται για τη Δράση 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δημοσιοποίησε τα παρακάτω στοιχεία:

• Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Πίνακας Δικαιούχων). Περιλαμβάνει 211 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 15.386.566,77 ευρώ.

• Πίνακα αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης.

• Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Με βάση το άρθρο 24 της 427/2-3-2023, οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 επί των αποτελεσμάτων. Η προσφυγή ασκείται ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης, δηλαδή έως και την 23η Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), καθώς από τη διαδικασία προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος δεν δύναται να ασκήσει αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή. Συνεπώς, εφόσον ασκηθεί αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, δεν εξετάζεται.

Με αφορμή την έκδοση της Απόφασης αποτελεσμάτων των Σχεδίων Βελτίωσης, κ. Κοντογιάννης δήλωσε:

«Έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα. Ο πρωτογενής τομέας της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Συνεχίζουμε δυναμικά, με όραμα και κύριο σκοπό την αξιοποίηση του ΠΑΑ, το οποίο συνιστά κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο οικονομικής στήριξης των παραγωγών – επενδυτών. Ταυτόχρονα, μέσω αυτού ενισχύουμε την τοπική περιφερειακή οικονομία, την εξωστρέφεια και δημιουργούμε ασφαλή, ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα.

Η αξιοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων επενδυτικού χαρακτήρα, αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η υλοποίησή τους γίνεται με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, με οργανωμένο σχέδιο, αξιοποιώντας στο έπακρο το ΠΑΑ μέσα από τους πόρους που μας παρέχονται. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) επενδύουμε στο αγροτικό δυναμικό της περιοχής μας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας που ολοκλήρωσαν το έργο των αξιολογήσεων της Δράσης 4.1.5 εγκαίρως και εντός του χρονοδιαγράμματος που τους τέθηκε ώστε να εκδοθούν τα αποτελέσματα της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) σε σύντομο χρονικό διάστημα σεβόμενοι την αγωνία των υποψηφίων».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ