1.939.292,37 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, για την Πράξη «Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου»

Την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» συνολικού προϋπολογισμού 1.939.292,37 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η πράξη αφορά στην κατασκευή του Κεντρικού Πράσινου Σημείου στην θέση ” Αεροδρόμιο” κοινότητας Αμπελοκήπων, ενός Πράσινου Σημείου Μικρής Κλίμακας κοντά στον οικισμό Βανάτο , καθώς και στην κατασκευή 10 Πράσινων Νησίδων οι οποίες θα λειτουργήσουν δορυφορικά των Πράσινων Σημείων σε τουριστικά σημεία του Δήμου Ζακύνθου. Επίσης περιλαμβάνει υποέργο προμήθειας για την ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής και κομποστοποίησης βιοαποδομήσιμων και ειδικότερα 400 κάδους βιοαποβλήτων, 1.100 κάδους οικιακής κομποστοποίησης και 1 μηχανικό κομποστοποιητής.
Επισημαίνεται ότι οι οριστικές μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και οι αδειοδοτήσεις που αφορούν στο σύνολο της πράξης θα καλυφθούν από προπαρασκευαστικό υποέργο διάρκειας 6 μηνών. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των Πράσινων Σημείων είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ. οικ.18485 «Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ)κλπ» (ΦΕΚ 1412β/26-4-
2017)
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/03/2019 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020.
Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιείται έως 31/08/2019, ενώ η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 15/01/2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ