2.346.080€ στον Δήμο Λευκάδας για βελτίωση υποδομών ύδρευσης

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου Λευκάδας σε πόσιμο νερό επιβάλλουν τη διαρκή βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και της διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Για αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίασή του στις 3-9-2018 ενέκρινε την εκπονηθείσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σχετική μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 2.346.080€. Στη συνέχεια υπεβλήθη η πρόταση για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”.

Έτσι εντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το έργο αυτό του οποίου ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.294.000€ από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και με 52.080€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων και συστημάτων υποστήριξης των υφιστάμενων δικτύων σε 5 θέσεις:
1. από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας μέχρι το σημείο επί της επαρχιακής οδού προς τη δεξαμενή της Λευκάδας, με συνολικό μήκος αγωγού 2.400m,
2. επί της οδού Καραβέλα και της οδού Φιλοσόφων, σε μήκος δικτύων 2.850m,
3. από δεξαμενή Αγ. Ηλία Σφακιωτών μέχρι διασταύρωση Ασπρογερακάτων για Καρυά & Δρυμώνα, δύο τμήματα δικτύων συνολικού μήκους αγωγών 5.400m,
4. επί της οδού από Νικιάνα προς Αγ. Πατέρες, συνολικού μήκους 1.200m και
5. επί της περιφερειακής οδού της λιμνοθάλασσας της Γύρας, με μήκος δικτύου 4.200m.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής, έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί ή έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 8.788.000€. Επίσης είναι σε αναμονή ένταξης για χρηματοδότηση μελέτες έργων προϋπολογισμού 5.103.000€.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ